ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ(ခ)

(အဖွဲ့လိုက် ဝယ်ယူထားသူများ ဖြည့်သွင်းရန်)