သဘောတူညီချက်များ

၁။ အထွေထွေ 

ဤသဘောတူညီချက်တွင် အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များပါဝင်သည်။ 

UNITED BOND NUG ဆိုသောစကားရပ်အား “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏” ဟူ၍ရည်ညွှန်းဖော်ပြမည်။ 

အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန မှ အများပြည်သူထံရောင်းချသော အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် (Treasury bond) ကိုဆိုလိုသည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ အဆိုပါအချက်အလက်များမှဖြစ်စေ၊ အဆိုပါအချက်အလက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောတခြားသတင်းအချက်အလက်များမှဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုသိရှိစေနိုင်သော အချက်အလက်များကိုဆိုလိုသည်။

ဝယ်ယူသူများဆိုသည်မှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ရောင်းချသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များကို UNITED BOND NUG စနစ်မှဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုခွင့်ပြုထားသော တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံမှဖြစ်စေ ဝယ်ယူကြသူများကိုဆိုလိုသည်။

အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ရောင်းချသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွင် ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပါအထူးငွေတိုက်စာချုပ်၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ 

အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဆက်ခံမည့်သူဆိုသည်မှာ အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်၏ သဘောဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင် သေဆုံးသည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ အဆိုပါငွေတိုက်စာချုပ်အား လွှဲပြောင်းပေးရန် အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်က ကြိုတင်အဆိုပြုထားသော လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုသည်။

သဘောတူညီချက်များဆိုသည်မှာ ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုင်ရာ သဘောတူ ညီချက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကို ဆိုလိုသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

၂။ အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ

အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များကို ဝယ်ယူရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များအား ဝယ်ယူသူများ၊ အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့်  သိရှိနားလည်သဘောတူပါသည်။ 

(က) အထူးငွေတိုက်စာချုပ်သက်တမ်း –  အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကို ပြန်လည်ရွေးနှုတ်နိုင်သည့်သက်တမ်း (Bond maturity period)  မှာ အထူးငွေတိုက်စာချုပ် ထုတ်ပေးသည့်ရက်မှ စတင်ကာ သက်တမ်း ၂ နှစ် ဖြစ်သည်။ 

(ခ) အကျိုးအမြတ်နှင့် အတိုးနှုန်းထား – အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ရောင်းချသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်အပေါ်တွင် ရရှိမည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်နှင့် အတိုးနှုန်းထားမှာ သုညကျပ်၊ သုညရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ 

(ဂ) ပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခြင်း – သက်တမ်းပြည့်၍ ပြန်လည်ရွေးနှုတ်သည့်အခါတွင် ဝယ်ယူစဉ်က အသုံးပြုထား သော အမည်နှင့် သက်သေခံကဒ်ပြားအမှတ်တို့ကို မှန်ကန်ကိုက်ညီကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြနိုင်သူသာ ပြန်လည်‌ရွေးနှုတ်ခွင့်ရှိပါသည်။

 (ဃ) ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း – အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သောအထူးငွေတိုက်စာချုပ်များ ကို သက်တမ်းမပြည့်ခင် ပြန်လည်ရောင်းချ၍ (မရပါ)။ သက်တမ်းပြည့်ပြီးမှသာလျှင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

(င) လွှဲပြောင်းခြင်း – အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အထူးငွေတိုက်စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ပြီးမှသာ လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်။

(စ) အချက်အလက်များပြင်ဆင်ခွင့် – အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော နာမည်၊ ဝယ်ယူစဉ်ကဖြည့်သွင်းခဲ့သော နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ဝယ်ယူစဉ်က အဆိုပြုထားသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကို ဆက်ခံမည့်သူ၏ နာမည်တို့အား ပြင်ဆင်လိုပါက အမျိုးသားညီညွတ် ရေးအစိုးရ၏ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနထံဆက်သွယ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီပြင်ဆင်ခွင့် ရှိသည်။

 

၃။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအားကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်း

အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များ၊ အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဆက်ခံမည့်သူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အပြည့်အဝလုံခြုံစွာကာကွယ်ဖို့ရန် သင့်တင့်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများ ထားရှိထားပါသည်။ သို့သော် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုကျော်လွန်သွားပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တာဝန်ယူနိုင်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။

။ သိရှိနားလည်ခြင်းနှင့် သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း

UNITED BOND NUG စနစ်မှဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုခွင့်ပြု ထားသော တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံမှဖြစ်စေ ဝယ်ယူကြသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအားဖတ်ရှုနားလည်၍ သဘောတူလက်ခံပါသည်။

။ ဆက်သွယ်ရန်

[email protected]အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ အီးမေးလ်ပေးပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ Website တွင်ပါရှိသော Contact us ဖောင် အား အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။