ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ(ခ)

(တစ်ဦးချင်း ဝယ်ယူထားသော နိုင်ငံခြားသားများ ဖြည့်သွင်းရန်)