ငွေတိုက်စာချုပ်တွင်ပါဝင်သော QR Code အားစစ်ဆေးရန်

Click and Scan QR Code

  • ငွေတိုက်စာချုပ်တွင်ပါသော QR Code ကို ဤ QR Scanner ဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် စာချုပ်ဝယ်ထားသူ၏ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုံခြုံရေးအရ စာချုပ်ဝယ်ထားသူ၏ အချက်အလက်အချို့ကိုသာ စစ်ဆေးရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
  • စာချုပ်ပါ QR Code ကို အခြားသော QR Scanner ဖြင့်ဖတ်ရှုပါက စာချုပ်ဝယ်ထားသူ၏ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။