အာဏာရှင်နိဂုံး (EOD) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲဝယ်ယူလိုသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ(င)