ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ဝယ်ယူသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ