ငွေတိုက်စာချုပ်တန်ဖိုးငွေကို ပြန်လည်ရွေးနုတ်လိုသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ(ဃ)